|  Jihomoravský kraj
Tento profil prozatím spravuje GameDev Area z veřejně dostupných informací.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Adresa kanceláře

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1/1
60200 Brno
Česká republika

Základní informace

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity patří mezi nejlepší a nejžádanější humanitní fakulty v ČR. Její tradice sahá až k počátkům univerzity v roce 1919; pro prvních 128 studentů se fakulta otevřela v roce 1921. Od té doby urazila dlouhou cestu a dnes nabízí možnost vzdělávat se na dvaceti katedrách a ústavech hned devíti tisícům studentů, o které pečuje téměř sedm stovek vyučujících a vědců. Fakulta stejně jako celá univerzita drží krok se všemi současnými směry ve vysokém školství, a v mnohém dokonce směr udává. Flexibilní způsob studia umožňující studovat vlastním tempem a volně si zapisovat předměty a zkoušky prostřednictvím internetu, moderně vybavené učebny, elektronická podpora výuky, snadný přístup k počítačům i kvalitní knihovna přímo v areálu fakulty – to vše dělá ze studia na FF MU nejen příjemnou cestu za poznáním, ale dává člověku rovněž svobodu a možnost užívat si po všech stránkách studentský život, kterým je Brno proslulé.

Telefonní kontakt:+420 54949 1111

Vzdělávání

Kritická analýza digitálních her

Interpretační kurz zaměřený na schopnost dekonstruovat a interpretovat prvky her ve formě psaného textu. Vhodný pro studenty, kteří míří do oblastí herní žurnalistiky nebo obsahové analýzy (příběh, narativ, vizuál). Střídá se mezi semestry se základním teoretickým předmětem 'Herní studia'.

Více informacií: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2016/IM090

Aplikovaná herní studia - výzkum a design

Pokročilý kurz aplikovaného výzkumu, cílem kurzu je vypracovat výzkumnou metodologii a návrh výzkumu, který je vhodný a realizovatelný pro reálné subjekty herního průmyslu v ČR. Navazuje na kurz 'Herní studia', výjimky jsou možné (např. z jiných fakult bez prerekvizit).

Více informacií: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2016/IM137

Herní studia

Cílem kurzu je dospět k hlubšímu porozumění počítačových her jako nového média a jejich místu v kultuře a společnosti. Studium počítačových her je mladá disciplína, která stále hledá svoji indentitu a metodologii a v souvislosti s tím i odpověď na otázku, čím jsou hry odlišné od ostatních médií a v čem se jim podobají. Přednáška se na počítačové hry zaměří z mnoha pohledů, jako jsou např. formální analýza, herní design, literární teorie, ludologie, kulturální studia, mediální teorie, politická ekonomie aj. Ačkoli se zmíníme o strategiích herního designu, nejedná se o předmět, kde se studenti naučí vytvářet hry, ačkoli znalost média dobrému designu jistě napomůže.

Více informacií: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/IM082

Čtení a psaní textů z herních studií

Cílem předmětu je rozvinout dovednosti v oblasti čtení a psaní akademických textů z oboru herní studia. Je primárně určený pro studenty magisterského stupně a obzvlášť vhodný pro studenty, kteří píší magisterskou diplomovou práci o počítačových hrách. V první polovině se seminář zaměří na představení žánrů akademických textů a na jejich vyhledávání, interpretaci a použití ve vlastní akademické práci. V druhé polovině pak studenti získají základy argumentačních postupů, editační práce a psaní abstraktů. Součástí obou polovin předmětu je také metodologická reflexe. V předmětu se bude pracovat s texty v angličtině i češtině.

Více informacií: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/IM136

Digitální hry - analýza a design

Předmět studentům představí digitální hry a jejich průmysl jako moderní fenomén s nezastupitelnou pozicí v současné kultuře a celosvětové ekonomice. Cílem je naučit studenty přemýšlet o hrách, herním průmyslu a hráčích v širších souvislostech s možnostmi vzdělávání, vývoje a současně je naučit prototypovat hry či interaktivní systémy využívající herních prvků. V průběhu kurzu jsou studenti seznamováni s několika metodami designování a analýzy her. Na workshopech se věnujeme praktickým příkladům a postupům při od tvorby herních mechanik až po development a business plán. V teoretických přednáškách je důraz kladen na komplexní přehled o hrách, jejich publiku, ekonomice, principu vývoje a vzdělávacím potenciálu her, ať již digitálních, či nedigitálních. Student získává poznatky uplatnitelné ve workshopech i při další praxi. Kurz zahrnuje i přednášku odborníka, který aktivně pracuje v průmyslu tvorby digitálních her (2KCzech, Cauldron, Madfinger, Geewa, Amanita Design, Bohemia Interactive). Předmět je strukturován jako 12 přednášek (vč. diskuze nad povinnou literaturou) a 3 workshopy uprostřed semestru, aby měli studenti dostatek času na zpracování závěrečného projektu. Studenti během celého semestru pracují ve skupinách na závěrečném projektu, jehož přijetí je podmínkou úspěšného ukončení kurzu. Kurz je uzpůsoben i studentům kombinovaného studia. Pro tyto studenty je povinnost shlédnout materiály přednášek, načítat literaturu a odevzdají seminární práci zaměřenou na herní analýzu. Téma práce musí student do 4. setkání dohodnout s vyučujícím předmětu.

Více informacií: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/VIKMB31
Údaje jsou aktuální k datu: Zatím nepotvrzeno
Tento profil prozatím spravuje GameDev Area. Za správnost údajů neručíme.