|  Jihomoravský kraj

Vzdělávání

Přednášky a přeměty zaměřené na herní odvětví

Vývoj

Vývoj digitálních her
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Cílem předmětu je studentům představit oblast vývoje digitálních her a to jak po teoretické, tak praktické stránce. Na přednáškách budou vysvětlovány jednotlivé aspekty tvorby digitálních her: návrh herních mechanismů a jednotlivých úrovní, tvorba herní logiky, grafické a fyzikální prostředí, osvětlení, audio a další. Část přednášek bude přednesena odborníky s dlouholetými zkušenostmi s vývojem her.
Advanced game design
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
This course intends to introduce advanced game design to the students. The course will cover all major aspects of game design such as advanced computer graphics, human computer interaction and game design issues. At the end of the course students will be able to: Demonstrate an understanding of the main mathematical concepts used in computer game design; Mathematically model all the components of an interactive computer game; Have a good understanding of the collision detection techniques that are used in computer games and apply them in practice; Design and implement an interactive computer game from scratch (i.e. not using a games engine).

Teorie

Počítačové hry v kontextu psychologie
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Teoretický kurz zkoumající hry primárně optikou psychologie, mediálních a sociálních věd. Zabývá se i typickými mýty násilí, závislosti a hypotéz o výhodách her pro učení a zlepšování dovedností. Vhodný pro studenty se zájmem zkoumat hry.
Kritická analýza digitálních her
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Interpretační kurz zaměřený na schopnost dekonstruovat a interpretovat prvky her ve formě psaného textu. Vhodný pro studenty, kteří míří do oblastí herní žurnalistiky nebo obsahové analýzy (příběh, narativ, vizuál). Střídá se mezi semestry se základním teoretickým předmětem 'Herní studia'.
Aplikovaná herní studia - výzkum a design
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Pokročilý kurz aplikovaného výzkumu, cílem kurzu je vypracovat výzkumnou metodologii a návrh výzkumu, který je vhodný a realizovatelný pro reálné subjekty herního průmyslu v ČR. Navazuje na kurz 'Herní studia', výjimky jsou možné (např. z jiných fakult bez prerekvizit).
Herní studia
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Cílem kurzu je dospět k hlubšímu porozumění počítačových her jako nového média a jejich místu v kultuře a společnosti. Studium počítačových her je mladá disciplína, která stále hledá svoji indentitu a metodologii a v souvislosti s tím i odpověď na otázku, čím jsou hry odlišné od ostatních médií a v čem se jim podobají. Přednáška se na počítačové hry zaměří z mnoha pohledů, jako jsou např. formální analýza, herní design, literární teorie, ludologie, kulturální studia, mediální teorie, politická ekonomie aj. Ačkoli se zmíníme o strategiích herního designu, nejedná se o předmět, kde se studenti naučí vytvářet hry, ačkoli znalost média dobrému designu jistě napomůže.
Čtení a psaní textů z herních studií
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Cílem předmětu je rozvinout dovednosti v oblasti čtení a psaní akademických textů z oboru herní studia. Je primárně určený pro studenty magisterského stupně a obzvlášť vhodný pro studenty, kteří píší magisterskou diplomovou práci o počítačových hrách. V první polovině se seminář zaměří na představení žánrů akademických textů a na jejich vyhledávání, interpretaci a použití ve vlastní akademické práci. V druhé polovině pak studenti získají základy argumentačních postupů, editační práce a psaní abstraktů. Součástí obou polovin předmětu je také metodologická reflexe. V předmětu se bude pracovat s texty v angličtině i češtině.
Digitální hry - analýza a design
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Předmět studentům představí digitální hry a jejich průmysl jako moderní fenomén s nezastupitelnou pozicí v současné kultuře a celosvětové ekonomice. Cílem je naučit studenty přemýšlet o hrách, herním průmyslu a hráčích v širších souvislostech s možnostmi vzdělávání, vývoje a současně je naučit prototypovat hry či interaktivní systémy využívající herních prvků. V průběhu kurzu jsou studenti seznamováni s několika metodami designování a analýzy her. Na workshopech se věnujeme praktickým příkladům a postupům při od tvorby herních mechanik až po development a business plán. V teoretických přednáškách je důraz kladen na komplexní přehled o hrách, jejich publiku, ekonomice, principu vývoje a vzdělávacím potenciálu her, ať již digitálních, či nedigitálních. Student získává poznatky uplatnitelné ve workshopech i při další praxi. Kurz zahrnuje i přednášku odborníka, který aktivně pracuje v průmyslu tvorby digitálních her (2KCzech, Cauldron, Madfinger, Geewa, Amanita Design, Bohemia Interactive). Předmět je strukturován jako 12 přednášek (vč. diskuze nad povinnou literaturou) a 3 workshopy uprostřed semestru, aby měli studenti dostatek času na zpracování závěrečného projektu. Studenti během celého semestru pracují ve skupinách na závěrečném projektu, jehož přijetí je podmínkou úspěšného ukončení kurzu. Kurz je uzpůsoben i studentům kombinovaného studia. Pro tyto studenty je povinnost shlédnout materiály přednášek, načítat literaturu a odevzdají seminární práci zaměřenou na herní analýzu. Téma práce musí student do 4. setkání dohodnout s vyučujícím předmětu.